SHËRBIMET

 Kompania Aulona ofron këto shërbime:


Duke i falënderuar përvojës 26 vjeçare kompania ”Aulona” ka përvetësuar  dhe aplikuar te arriturat e fundit tekniko-teknologjike me bashkohore dhe ne vijueshmëri për te gjetur zgjidhje sa me urgjente dhe kualitative  ne rregullimin e makinave elektrike jemi te gatshëm te ofrojmë shërbime ne:defektimin e njësive ; incizim dhe matje; rimbeshtjellje dhe rekonstruim dhe lëshuarje ne pune te aparateve dhe makinave elektrike.

Garantojmë suksese te konsiderueshme ne: mirëmbajtje preventive; shqyrtime te izolimeve; remonte vjetore dhe gjenerale për aparate dhe  makina elektrike. Te gjitha shërbimet kryhen me cilësi dhe siguri maksimale; me afate teknikisht te realizuara sipas kërkesave te partnereve tanë, te gjitha këto i garanton dhe realizon një kuadër i aftësuar dhe i specializuar me përvojë 35 vjeçare ne lëmi te riparimeve dhe shërbimeve. Për shërbimet e kryera ne kompaninë  tone lëshojmë garancion nga 6 – 12 muaj.

services

Aplikimi i pajisjeve bashkohore nen udhëheqje e kuadrit shumë mire te pregaditur dhe te aftësuar nga përvoja vetanake e kompanisë sonë ne njërën ane dhe ne anën tjetër kooperimi me prodhues dhe servise tjera me te cilat bashkëpunon “Aulona”, na mundëson te ofrojmë shërbime; servisime dhe ne fund edhe leshuarjen e atesteve për:

 • Shqyrtimin e faktorit dialektrik te humbjeve dhe kapaciteteve punuese,
 • Matja e rezistencës se izolimeve,
 • Matja e fortesës dialektrike te vajrave,
 • Matja e nivelit te zbrazjeve parciale,
 • Matja me tension te larte,
 • Matja e rrymave dhe humbjet ne pune pa ngarkese,
 • Tensioni dhe humbjet e lidhjes se shkurtër,
 • Shqyrtimi dialektrik me tension nga jashtë,
 • Shqyrtimi dialektrik me tension induktiv,
 • Shqyrtimi i koeficiontit te transformimit etj.

Electromotor plants

Me tutje ne kompaninë “Aulona” se bashku me partneret tanë ofrojmë edhe:


 • Projektim,furnizim dhe ekzekutimin e të gjitha punëve për kompletimin e  trafostacioneve
 • Matjet,shqyrtimet dhe lëshuarën e atesteve për transformator në tërësi
 • Me makina bashkëkohore me kapacitet 1T/h dhe 6T/h kryejmë filtrimin e vajit për transformator
 • Shërbime të ndryshme transportuese dhe montuese me kamion vetëngarkues

Në kooperim me “Rade Konqar” nga Shkupi kryejmë shërbime në:montim, kompletim,filtrim-tharje të vajit ;shqyrtim ;atestim dhe lëshuarje në punë të transformatorëve  të fuqive deri 31.5MVA;kurse të gjitha këto shërbime për transformatorët e fuqive deri 220 MVA i kryejmë në kooperim me ETRA  33 nga Lubjana.

Aulona's transport

Riparimet


 Bëjmë riparimin dhe servisimin e te gjitha tipave te makinave elektrike pa marre parasysh nga cili prodhues janë; cfar fuqie punuese kane; ne cfar tensioni punojnë; klasa e izolimit; shpejtesit; varijantat ne mbështjellave te gjitha këto për riparimi-servisim te :

Riparimi

 • Elektro motorëve sinkron ; asinkron te fuqive gjer 450 kW te tensionit  0,4kV;
 • Elektro motorët me kolektor dhe unaza të fuqive gjer 250kW;
 • Elektromotorëve e rrymës njekahore për lokomotiva të minierave
 • Aparatet e thjeshta dhe rrotative për saldim;
 • Aparate për punktim
 • Gjenerator të fuqive gjer 1600kVA
 • Pompat qarkulluese;
 • Elektro pompa zhytëse dhe elektrodinamike
 • Elektromagneta,shpullne dhe trafo të thata
 •  Riparimin komplet të transformatorëve distributiv të fuqive 25-1250 kVA.